ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Feuerfest Nederland B.V. te Rotterdam

1 ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Feurfest Nederland B.V., hierna te noemen: Feurfest, gedane offertes en op alle door Feurfest gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken of het verrichten van diensten alsmede op betalingen aan Feurfest. Afwijkende bedingen binden Feurfest slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Feurfest niet aanvaard, tenzij zulks -voor elk geval afzonderlijk- schriftelijk is overeengekomen. Toepasselijkheid van artikel 6:227 b lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


2 OFFERTES

Alle offertes zijn geldig gedurende 20 dagen na de datum van de offerte (de dagen van verzending en ontvangst van de offerte inbegrepen) doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard, heeft Feurfest het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, in te trekken of te wijzigen. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Feurfest medewerkers binden Feurfest slechts indien zij door Feurfest zijn bevestigd. Door Feurfest aan de wederpartij bij of na de offerte ter kennis gebrachte monsters of specimina hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.


3 PRIJZEN

 • De door Feurfest te berekenen prijzen zijn de prijzen, vermeld in de op de datum van de aflevering geldende prijslijst, die op aanvraag bij Feurfest verkrijgbaar is. Feurfest behoudt zich het recht voor prijzen na het uitkomen van een prijslijst tussentijds te wijzigen.
 • Betekent het in lid 1 bepaalde een prijsverhoging ten opzichte van de reeds overeengekomen prijzen, dan is de wederpartij, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 • Verzekerings- en vrachtkosten, de kosten van aangetekende, rembours-, en expresszendingen alsmede de kosten van duurdere verpakkingen, kratten, containers, manden, zakken, pallets e.d. worden door Feurfest doorberekend. Aan de wederpartij in rekening gebrachte verpakkingskosten worden hem voor 100% gecrediteerd na franco terugzending in goede staat.
 • Voor leveringen van geringe waarde worden door Feurfest vrachtkosten alsmede een kostentoeslag volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering geldende toeslagtarief doorberekend.
 • Voor kleine orders danwel orders betreffende hoeveelheden kleiner dan de standaardverpakking worden aftelloon, administratiekosten en verzendkosten, deze laatste voorzover niet vallend onder de in lid 3 bepaalde kosten, doorberekend.
 • Voor door Feurfest verrichte diensten zijn de overeengekomen honoraria bindend. Eventuele verschotten en andere uitgaven worden integraal aan de wederpartij doorberekend.

Lees de specificaties van de afhandeling en vrachtkosten.

LEVERINGSKOSTEN EN VERZENDING

Leveringskosten online bestellingen:

 • Het verzenden van een online bestelling (binnen Nederland), waarvan het totale bedrag hoger is dan € 450,- is vracht- en afhandelingskosten vrij.
 • Bij online bestellingen (binnen Nederland) onder € 450,- berekenen wij € 9,50 vrachtkosten en € 4,90 afhandelingskosten voor kleine(re) orders.

Leveringskosten van overige bestellingen:

 • Bestellingen > € 450,00 zonder vracht- en afhandelingskosten.
 • Bestellingen > € 100,00 en < € 450,00 = € 9,50 vrachtkosten.
 • Bestellingen < € 100,00 = € 9,50 vracht- en € 4,90 afhandelingskosten.

Verzendtijden:

 • Bezorgen/Verzenden van de orders gebeurt alleen op werkdagen.
 • Alle orders die vóór 17:00 uur besteld zijn, geen orderblokkade hebben en waarvoor er voorraad is in het centraal magazijn in Rotterdam, worden dezelfde dag nog verzonden.

Express levering:

 • Als een order spoed heeft, kan dit worden aangegeven bij uw vertegenwoordiger of binnendienst-collega. Deze order wordt dan ook, mits vóór 17:00 verwerkt, dezelfde dag verzonden, echter wordt deze dan vóór 11:00 de volgende dag geleverd. Er worden wel kosten voor deze dienst in rekening gebracht bijkomend op de eventuele “gewone” leveringskosten.

4 TIJDSTIP VAN LEVERING

 • Feurfest zal de zaken leveren op het tijdstip dat, of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de overeenkomst. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Feurfest derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 • Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak waarbinnen, geleverd dient te worden is overeengekomen, dient levering plaats te vinden binnen een, de aard van de zaak en de omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.
 • Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan Feurfest te harer keuze hetzij leveren op een door Feurfest te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst danwel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Feurfest op schadevergoeding.


5 OVERMACHT

 • Indien Feurfest door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Feurfest na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Feurfest bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.
 • Indien Feurfest door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening van Feurfest komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.
 • Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers, alsmede het geval dat Feurfest door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld.

6 AFLEVERING EN RISICO-OVERGANG

 • De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra de zaken op het door de wederpartij of bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst genomen zijn, behoudens het hierna in lid 2 bepaalde.
 • Indien het door de wederpartij aangegeven adres buiten Nederland gelegen is, zijn de zaken aan de wederpartij afgeleverd, zodra zij de Nederlandse grens gepasseerd zijn.
 • Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Feurfest de wijze van vervoer.
 • De verzekering, bedoeld in art. III lid 2 van deze algemene voorwaarden, dekt het risico van verlies of beschadiging der zaken tijdens het vervoer binnen Nederland.
 • De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken. In geval van vermoedelijke transportschade of vermoedelijk verlies is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening te doen maken op de vrachtbrief of pakbon, waarvan een afschrift onverwijld naar Feurfest moet worden verzonden, en zich terstond met Feurfest in verbinding te stellen.
 • Feurfest is gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de wederpartij door te betalen, Feurfest is niet gehouden tot prestaties waartoe haar verzekeraar niet verplicht is.

7 EIGENDOMSOVERDRACHT

 • Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Feurfest wegens wanprestatie van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Feurfest zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding als bedoeld in art. 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden, behoudt Feurfest zich de eigendom van zaken eveneens voor, indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Feurfest zaken heeft geleverd of zal leveren, danwel voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Feurfest naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, danwel voortvloeiend uit tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Feurfest heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Feurfest heeft voldaan.
 • Voor de toepassing van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen in de zin van art. I lid 1 van deze algemene voorwaarden, elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens Feurfest, in de eerste plaats toegerekend op de verbintenis(sen), waarvoor het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt.
 • Indien er gerede twijfel bij Feurfest bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de wederpartij is Feurfest bevoegd levering en verzending ingevolge art. VI van deze algemene voorwaarden uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door deze vertraagde (af-)levering geleden schade.
 • Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de koper niet bevoegd de zaken door te verkopen of te leveren, of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

8 BETALING

 • De wederpartij is verplicht de koopprijs contant bij aflevering aan Feurfest te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
 • Factuurbedragen zijn incl. 2% kredietbeperkingstoeslag, welke bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum kan worden afgetrokken. Betalingen kunnen gedaan worden op bankrekeningnummer NL97RABO0357236602.
 • Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichting onverlet.
 • Indien in gedeelten wordt geleverd, is Feurfest niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
 • Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Feurfest geleden en te lijden schade.
 • Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3% per jaar, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
 • De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 50,=.

9 RECLAMES

 • Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Feurfest gedane of niet gedane leveringen of op Feurfest’s facturen, moeten schriftelijk bij Feurfest worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Feurfest in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de klacht na te trekken.
 • De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feurfest. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken in –tenzij deze beschadigd ontvangen zijn- ongeschonden staat in de originele verpakking aan Feurfest worden teruggezonden op kosten van de wederpartij.
 • Zolang zaken niet teruggezonden en door Feurfest akkoord bevonden zijn, of de klacht door Feurfest is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting voor de wederpartij in stand.

10 RETOURZENDINGEN

Indien door Feurfest, om welke redenen dan ook, zaken worden teruggenomen, worden deze gecrediteerd voor de waarde die deze zaken op de dag der inontvangstneming door Feurfest hebben, verminderd met de uit de terugneming voor Feurfest voortvloeiende kosten. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Feurfest geleden schade.

11 AANSPRAKELIJKHEID

 • Daargelaten gevallen van haar eigen opzet of grove schuld is Feurfest niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, tenzij en voorzover Feurfest’s aansprakelijkheid terzake is verzekerd.
 • In alle gevallen waarin Feurfest een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen Feurfest ’s eventueel aangesproken werknemers eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers bedongen.
 • Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is Feurfest, indien zaken op verzoek van de wederpartij een speciale oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, niet aansprakelijk voor de betreffende oppervlaktebehandeling of de invloed van deze behandeling op het materiaal, tenzij en voorzover Feurfest’s aansprakelijkheid terzake is verzekerd.

12 ONTBINDING

 • Onverminderd het bepaalde in art. VIII wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij die de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiendc verplichtingen als boedelschuld erkent.
 • Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Feurfest geleden schade.
 • Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Feurfest gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Feurfest gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, en het door Feurfest geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen, betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en voor verdere levering en montage vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Feurfest geleden schade.

13 GESCHILLEN

 • Op alle met Feurfest gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam –onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.

14 ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot gevallen van nalatige of opzettelijke schending van verplichtingen waarvoor nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract, op naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen, en waarvoor een schending de prestatie in gevaar zou brengen van het contractdoel en opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor handelingen die worden verricht door onze plaatsvervangende agenten en personen die door ons zijn ingeschakeld bij de uitvoering van onze verplichtingen; schade als gevolg van overlijden, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid als gevolg van een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door ons of door een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers of personen die door ons zijn betrokken bij de uitvoering van onze verplichtingen ; claims die voortvloeien uit de productaansprakelijkheidswet; en vorderingen die voortvloeien uit het frauduleus verhullen van een gebrek of uit de veronderstelling van een aankoopgarantie. In alle andere gevallen is aansprakelijkheid uitgesloten. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor een gebrekkige voorbereiding van de oppervlakken en / of onjuiste toepassing van de coating veroorzaakt of besteld door de Koper of derden; gebreken of defecten die het gevolg zijn van het gebruik van defecte apparatuur en / of defecte gereedschappen door de Koper of derden; gebrek aan compatibiliteit van onze producten met andere producten die niet van ons afkomstig zijn, tenzij we deze compatibiliteit vooraf hebben bevestigd; productdefecten die het gevolg zijn van door de koper gewenste of bestelde speciale specificaties; gebruik van onze producten op een manier die afwijkt van de eigenschappen en parameters die uitdrukkelijk met de koper zijn overeengekomen of gebruik onder omgevingsomstandigheden die afwijken van de door de koper verstrekte informatie; opslag, behandeling of gebruik van onze producten die binnen het verantwoordelijkheidsdomein van de koper vallen; en gebruik van onze producten op een wijze die afwijkt van de door ons verstrekte informatie over de specificaties, technische gegevensbladen of andere door ons verstrekte informatie. Voor door ons gegeven advies, hulp of garantie zijn wij alleen aansprakelijk indien wij hiervoor in rekening hebben gebracht. Onnodig advies of hulp of een gratis garantie leiden niet tot enige aansprakelijkheid van onze kant, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van onze kant. Deze beperking van aansprakelijkheid voor advies, assistentie of garantie is niet van toepassing wanneer dit een contractuele verplichting van onze kant is.

15 CONSULTING LIABILITY

Aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor advisering of verwerking van advies wordt door ons alleen aanvaard indien wij de offertes op schriftelijk verzoek aan Afnemer hebben gedaan en dit schriftelijk, bindend en met betrekking tot een bepaald bekend bouwproject hebben gedaan. In ieder geval blijft de koper verplicht om onze voorstellen, rekening houdend met onze goederen, te controleren om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor het specifieke gebruiksdoel bedoeld door de koper, om te voldoen aan de technische gegevensbladen en goedkeuringen en, waar nodig, om toestemming te krijgen van de bevoegde autoriteit alvorens de werken uit te voeren.

16 DEPONERING

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en treden in werking met ingang van 1 September 2020. Zij vervangen vanaf die datum alle vroegere voorwaarden.

© Feuerfest B.V. 08-20