We nemen de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de gegevensbeschermingswetten (GDPR, TKG 2003). Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Uitzonderingen hierop zijn alleen van toepassing in het geval van een wettelijke of wettelijke verplichting of als u toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking of dit wenst te doen.

Deze verklaring is bedoeld om u een overzicht te geven van hoe wij deze bescherming garanderen en welke soort gegevens met welk doel worden verzameld.

PRIVACY

Wij verklaren dat we de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming naleven. In het bijzonder worden gegevens uitsluitend gebruikt in het kader van de bestellingen en worden maatregelen genomen om de gegevensbeveiliging te waarborgen door ervoor te zorgen dat gegevens correct worden gebruikt en niet toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegden. Cliënten, dienstverleners en hun medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en geheimhouding van de door de gebruiker verstrekte gegevens, tenzij er een wettelijk toegestane reden is voor de overdracht of openbaarmaking van de toevertrouwde of ter beschikking gestelde gegevens.

U heeft in principe recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, herroeping en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswet of dat uw aanspraken op gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit of met ons. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit – https://www.dsb.gv.at. U vindt onze contactgegevens in de opdruk.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens (zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen) via onze website, tenzij u ons dergelijke gegevens vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via e-mail of contactformulier) of als u hiermee heeft ingestemd of het overeenkomstige De wetgeving inzake de bescherming van uw gegevens staat dit toe.

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Novio mag persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is, dit geschiedt op grond van een wettelijk of gerechtelijk bevel en dat hiermee rechten, eigendomsrechten of de veiligheid van ons of onze gelieerde ondernemingen, zakelijke relaties, klanten of anderen worden beschermd. Mensen zijn vereist.

VEILIGHEID

Er worden technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwijdering, wijziging of verlies en tegen ongeoorloofde openbaarmaking of toegang.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website bevat links naar andere websites. Vendevio is niet verantwoordelijk voor het gegevensbeschermingsbeleid of de inhoud van deze andere websites en heeft er geen controle over.

NEEM CONTACT OP

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website, per e-mail of via de Drift Messenger-extensie, worden de gegevens die u verstrekt alleen opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met de browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze kunnen geen kwaad.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen absoluut noodzakelijke cookies om de basisfuncties van de website te waarborgen, functionele cookies om de prestaties van de website te waarborgen en gerichte cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

We gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. De procedure hiervoor verschilt per browser, raadpleeg de instructies van uw browser (onder “Help” in het browsermenu). Cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en dat u dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

WEBANALYSE

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van dergelijke gerichte cookies.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245? Hl = de

U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website en deze gegevens verwerkt door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief kunt u voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden geregistreerd.

Voor de gegevensverwerking hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

We gebruiken de functie “Activering van IP-anonimisering” op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 Abs 3 TKG en Art 6 Abs 1 lit a (toestemming) en / of f (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

SSL-ENCRYPTIE

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze site een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen (verdere) gegevensverwerking en gebruik
U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan om de respectieve diensten te verlenen op elk moment herroepen.

Houd er rekening mee dat, zelfs nadat u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik en / of de opslag van gegevens, wij uw gegevens voor factureringsdoeleinden kunnen verwerken voor zover nodig.

Bovendien, als u bezwaar maakt tegen verder gegevensgebruik, kunt u mogelijk niet langer gebruikmaken van de diensten die u hebt ontvangen en wordt de levering van de desbetreffende dienst onmiddellijk stopgezet. In dit verband worden uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd en niet langer in onze inventaris bewaard.

RECHT OM INFORMATIE TE VERSTREKKEN

U hebt te allen tijde recht op informatie over het type en de omvang van de gegevens die over u zijn opgeslagen, de herkomst en ontvanger, evenals het doel van opslag.

De nodige contactgegevens zijn te vinden in de opdruk (menu en voettekst).

VERDERE INFORMATIE

De betrokkene heeft het recht op informatie over de opgeslagen gegevens volgens Art 15 GDPR, op correctie van onjuiste gegevens volgens Art 16 GDPR, op verwijdering van gegevens volgens Art 17 GDPR, op beperking van de verwerking van gegevens volgens Art 18 GDPR, om bezwaar te maken tegen de Onredelijke gegevensverwerking in overeenstemming met Art 21 AVG en gegevensportabiliteit in overeenstemming met Art 20 AVG. Als de verwerking plaatsvindt op basis van een toestemmingsverklaring, heeft de betrokkene de mogelijkheid om deze op elk moment in te trekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking aan te tasten. De betrokkene heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit – in Oostenrijk is de gegevensbeschermingsautoriteit verantwoordelijk. Het adres is:

Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit
Wickenburggasse 8
1080 Wenen
Telefoon: +43 1 52152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Als onderdeel van het gegevensverzamelingsproces zullen we aankondigen of het verstrekken van persoonlijke gegevens aan de betrokkene wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van een contract. Tegelijkertijd maken we bekend of de betrokkene verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken en welke mogelijke gevolgen het niet verstrekken ervan zou hebben. Er is geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Mochten persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan hebben wij deze informatie over dit andere doel aan de betrokkene verstrekt.